Formació i Supervisió

Fotografia de Judith Vizcarra

FORMACIÓ

Entenem que per assolir nous coneixements d’una manera sòlida s’ha de fer des de la pràctica. Mitjançant la nostra metodologia formativa, tenint com a base el marc teòric, treballem en casos reals.
Formem en els àmbits: organitzacional, escolar, familiar, i dins d’aquest últim, formem en Coordinació de Parentalitat.
Realitzem formacions per Ajuntaments, Diputació de Barcelona, Centres Educatius, Empreses, Associacions i Clubs socials

SUPERVISIÓ

Entenem la Supervisió com un procés d’assessorament a professionals que necessiten ampliar les seves competències davant les dificultats en el seu treball.

La gran responsabilitat de la pràctica professional exigeix tenir capacitat de resposta.
Una resolució adequada consisteix en ampliar els recursos disponibles (interns i externs) ja que els problemes, es configuren quan s’apliquen solucions poc òptimes a la situació determinada. És aleshores quan poden aparèixer desajustos que compliquen i bloquegen el procés.

La responsabilitat del supervisor és facilitar l’aprenentatge atenent els propòsits individuals expressats prèviament. Al mateix temps es dóna una relació d’intercanvi entre professionals operadors familiars que utilitzen diferents enfocaments.

La supervisió entesa com a una pràctica, ofereix l’oportunitat de revisar els valors, actituds pròpies i aplicar els principis deontològics en la intervenció, identificant els límits, carències i potencialitats personals.

La Supervisió es pot realitzar de forma individual o en grup. És una eina de qualitat desenvolupada des d’una perspectiva sistèmica-comunicativa.

La supervisió s’ha definit també com “un sistema de reflexió i autoreflexió. És un procés circular: una observació de l’observació.”

En l’espai de supervisió es pretén augmentar les possibilitats de sentir-se més competent i autònom davant l’elevat nivell de complexitat.

Fotografia de Judith Vizcarra